Ako pomôcť?

Radi a s vďakou príjmeme

 • Nové aj nosené čisté oblečenie v dobrom stave
 • Knihy a hračky (okrem plyšových, ktoré z hygienických dôvodov neberieme)
 • Školské potreby
 • Športové potreby
 • Hudobné nástroje
 • iné potreby a veci pre deti po dohode

Finančne nám môžete prispieť na rôzne aktivity, alebo aj konkrétne veci tak, že zaplatíte za nás priamo u dodávateľa, alebo po dohode s nami a podpise darovacej zmluvy finančné prostriedky zašlete na náš darovací účet. Môžete určiť konkrétny účel využitia vašich finančných prostriedkov, či budú použité pre konkrétne dieťa, aktivitu, alebo celý detský domov.

Ak máte záujem pomôcť deťom z detského domova môžete sa stať ich priateľom a venovať im svoj čas. Môžete im odovzdať svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti.

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sa môžete stať BLÍZKOU OSOBOU konkrétneho DIEŤAŤA – môžete ho tak podporovať a pomáhať mu počas jeho pobytu v detskom domove. Následne môžete dieťa sprevádzať aj v ďalšom živote po jeho odchode z detského domova.

Za spoluprácu ďakujeme

 • Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Košice
 • Obvodnému oddeleniu policajného zboru Jasov
 • Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 • Návratu, o.z.
 • Asociácii náhradných rodín

Ďakujeme!