Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Dôležité termíny:

Prípravu v našom centre realizujeme v pravidelných termínoch dva krát do roka a to:

15.05. – 15.07.
15.10. – 15.12.

Kvalifikačné predpoklady záujemcu o PNR:

a) nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie
b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

Rozsah prípravy na vykonávanie PNR:

a) 60 hodín, ak záujemca ukončil úplné stredné vzdelanie
b) 80 hodín, ak záujemca ukončil stredné vzdelanie
c) najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa §1 ods. 1 písm. b), ak ide o
1. zamestnanca centra, ktorý bol člnom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky
2. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v PNR zabezpečuje len jeden z manželov.
Manžel/manželka záujemcu je povinný/á zúčastniť sa daného počtu hodín, inak prípravu neabsolvoval. Obdobný postup odporúčame aj voči partnerovi záujemcu, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Ďalšie informácie k príprave:

  • dĺžka trvania prípravy – do troch mesiacov od jej začatia
  • záujemca o absolvovanie prípravy musí zaslať písomnú žiadosť o absolvovanie prípravy na adresu:

         Centrum pre deti a rodiny Medzev
         Kováčska 85
         044 25

Žiadosť na stiahnutie