Profesionálne náhradné rodiny

Profesionálne náhradné rodiny

Profesionálna  náhradná rodina je organizačná súčasť CDR. Ide o domáce prostredie zamestnanca CDR, v ktorom poskytuje starostlivosť určenému počtu detí.  

Význam profesionálnej náhradnej rodiny:

 • Profesionálna rodina, profesionálny rodič má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, prípadne manželov, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy.

 • Dieťa v profesionálnej náhradnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb. 

• Dieťa v profesionálnej náhradnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin. 

• Dieťa v profesionálnej náhradnej rodine získava prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol. 

• V profesionálnej náhradnej rodine, kde zamestnancami sú manželia,  je možné umiestniť aj viacpočetné skupiny súrodencov. 

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

V zmysle §16 Vyhlášky č.103/2018 Z.z. realizuje Centrum pre deti a rodiny Štós prípravu fyzických osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti (ďalej len „príprava“). Základné podmienky, rozsah a obsah prípravy sú upravené Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005) a vyhláškou č. 103/2018 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005.

Proces prípravy manažuje koordinátor prípravy
Mgr. Zuzana Najmiková,