Terénna a ambulantná forma práce

Terénna a ambulantná forma prace je realizovaná v rámci  Národného projektu: Rozvoj výkonu opatrení sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately II.