Kto sme?

Ako funguje naše zariadenie?

Centrum pre deti a Rodiny Medzev ( bývalý Detský domov Štós)  je zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Zriaďovateľom  zariadenia je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako sa staráme?

V Centre pre deti a rodiny Medzev sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenia a výchovné opatrenia v domácom prostredí zamestnanca CDR (profesionálne náhradné rodiny) ,alebo v samostatne usporiadaných  skupinách, detí kde starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci CDR.

Centrum pre deti a rodiny Medzev poskytuje staroslivosť aj ambulantnou a terénnou formou práce prostredníctvom svojho pracoviska v Moldave nad Bodvou.